Filastrocche

La Madunnuzza la ghiotta facìa

La Madunnuzza la ghiotta facìa,
tri pisciceddi ci aviunu rialatu,
agghiu e putrisinu ci aviunu mintutu,
u ciauru chi facia sanava lu malatu.
“Mamma manciamu chi venu lu tata.”
“Figghiu mancia tu chi si cchiù picciriddu,
iò spett’a to patri lu vecchiareddu,
chiddu cu la babbuzza e cu lu bastuneddu.”
E Maria palemmitana
nchianava e scinnia di la funtana.
A funtana c’era un figghiolu
ch’era vistutu d’aggentu e oru,
ci mancava la cammicedda:
“Faccilla tu Mariuzza bedda.”
“Ci la vogghiu roccamari
cu la ugghia i u iritali.”
E la ugghia si rumpiu
i u iritali si piddiu.
“Faffallina bella bianca,
tu chi potti nta sta lampa?”
“Pottu ogghiu binidittu
pi battizzari a Gesù Cristu.”
Gesù Cristu è battizzatu
tuttu u munnu è lluminatu,
è lluminatu di rosi e ciuri
unni s’assetta lu nostru Signuri.
Nostru Signuri è a munti Cabbariu
cu tri ghiova e a cruci a manu,
cu ci gghiava na sputazzata,
cu ci gghiava na timpulata,
sangu russu ci curria,
era figghiu di Maria.
E Maria palemmitana
nchianava e scinnia di la funtana.